Reklamace

Záruka

Záruka je ze zákona 24 měsíců a počíná dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Prodejce odpovídá za vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. 

Reklamační řád

  1. Rozpor s Kupní smlouvou

1.1.

Prodávající odpovídá Spotřebiteli za to, že zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména je zboží bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.2.

V případě, že zboží není při převzetí Spotřebitelem ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Spotřebitele buď dodáním objednaného zboží, výměnou zboží, nebo jiným způsobem vhodným s ohledem na konkrétní situaci; není-li takový postup možný, může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

2. Právo Spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy

2.1.

Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě je Spotřebitel povinen kontaktovat Prodávajícího a písemně mu oznámit, že od Kupní smlouvy odstupuje. Spotřebitel při odstoupení uvede číslo smlouvy nebo číslo objednávky, datum uzavření Kupní smlouvy a dle potřeby i číslo bankovního účtu, na který chce vrátit zaplacenou cenu.

2.2.

Práva Spotřebitele odstoupit od Kupní smlouvy nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží.

2.3.

Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty, a to písemně na adresu jeho sídla nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

2.4.

V případě, že Spotřebitel využije svého práva odstoupit od Kupní smlouvy v okamžiku, kdy je mu Prodávajícím doručeno objednané zboží, tedy odmítne doručené zboží převzít, je Spotřebitel povinen vyplnit vratný list, který mu při té příležitosti Prodávající předloží.

2.5.

V případě, že Spotřebitel využije svého práva odstoupit od Kupní smlouvy, je povinen nahradit náklady Prodávajícího, které mu prokazatelně vznikly v souvislosti s vrácením zboží, případně může Spotřebitel na vlastní náklad dopravit zboží na adresu Kravsko 96, 671 51.

2.6.

V případě, že vyjde najevo, že si Spotřebitel objednané zboží nechal doručit i přesto, že již před započetím s doručováním zboží věděl, že od Kupní smlouvy v rozsahu tohoto zboží odstoupí, a Prodávajícího na tuto skutečnost před započetím s doručováním neupozornil, vyhrazuje si Prodávající právo domáhat se na Spotřebiteli zaplacení náhrady nákladů spojených s doručováním tohoto zboží Spotřebiteli a Spotřebitel se zavazuje mu tyto náklady zaplatit.

2.7.

V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu odpovídající ceně zboží jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou cenu.

2.8.

Na cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.) ve smyslu čl. 2.5. a náklady spojené s doručování zboží Spotřebiteli ve smyslu čl. 2.6. těchto obchodních podmínek.

2.9.

V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Prodávající Spotřebiteli povinen, po započtení svých nároků dle čl. 2.8. těchto podmínek, vrátit veškeré zbývající peněžní prostředky, které Spotřebitel poskytl Prodávajícímu za účelem uzavření Kupní smlouvy, a to do 30 dnů od odstoupení.

2.10.

Právo odstoupit od Kupní smlouvy Spotřebitel nemá v případech uvedených v zákoně, zejména pak u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

3. Odpovědnost za vady

3.1.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Klienta, a to i tehdy, pokud tato vada vyjde najevo až po této době. Okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží upravuje § 455 a násl. obchodního zákoníku.

3.2.

Prodávající neodpovídá za vady, o kterých Klient v době uzavření Kupní smlouvy věděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem, za jakých byla Kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

3.3.

Klient je v souladu se zákonem povinen zboží při převzetí prohlédnout, jestli nemá vady, a o případných vadách dodaného zboží bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

3.4.

V případě, že má zboží vady, má Klient vůči Prodávajícímu nároky uvedené v § 436 a násl. obchodního zákoníku. Jednotlivé nároky Klienta z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda dodáním zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

3.5.

Pokud Klient o vadách zboží Prodávajícího ve smyslu čl. 3.3. těchto obchodních podmínek neinformuje, jeho nároky vyplývající z vad zboží zanikají.

3.6.

Klient doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu Kravsko 96, 671 51.

3.7.

Prodávající posoudí reklamovanou vadu zboží a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, a to pokud možno ihned. O uplatnění reklamace sepíše Prodávající s Klientem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

3.8.

V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Klientovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

3.9.

V  případě, že reklamace zboží byla důvodná, má Klient kromě nároků uvedených v čl. 3.4. těchto podmínek i nárok na náhradu nákladů spojených s doručením vadného zboží Prodávajícímu dle čl. 3.6. těchto podmínek.

3.10. Pokud tak nastane, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní                 inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

V případě reklamace prosím vyplňte tento formulář dle instrukcí v tomto formuláři: 

Reklamacni formular_solarnimoda_s.r.o.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Více info zde: http://www.solarnimoda.cz/cookies/